1. Správce osobních údajů

SDH Oznice jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

  • datové schránky ---,
  • telefonicky na čísle +0420 732 147 457,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese romanbarton@centrum.cz,
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Oznice 109, 756 24 Bystřička
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Oznice 109, 756 24 Bystřička

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro obec je:
Ing. Monika Maňáková
tel.: + 420 736 278 378
e-mail: manakova.gdpr@gmail.com
Internet: ...